معرفی مدیر گروه فناوری اطلاعات

مدیر گروه: علی یاوری

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

تحلیلگر، عضو گروه برنامه نویسی و مدیر مرکز آموزش های  شرکت و ب گسترگلستان

مدیر پروژه شرکت هوشمند آوا، نمایندگی گلستان