معرفی مدیر گروه طراحی و دوخت

 مدیر گروه: خدیجه عرب یارمحمدی