معرفی مدیر گروه آرایش و پیرایش

مدیر گروه: خانم فاطمه باستانی

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت تحول- دانشگاه آزاد علی آبادکتول

پژوهشگر و کارآفرین نمونه کشوری در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

رئیس هیئت مدیره کانون های انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استان گلستان

دبیر انجمن صنفی آموزشگاه های مراقبت و زیبایی شهرستان گرگان

عضو اصلی هیئت مدیر کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد کشور

مدیر و مربی نمونه استان و کشور در سال های۱۳۸۸ و ۱۳۸۹­و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲