معرفی مدیر گروه عمومی و پایه

مدیر گروه: علی عامری