معرفی مدیر گروه مدیریت و حسابداری

مدیر گروه: زهره سلیمانی راد