معرفی مدیر گروه کسب وکار

مدیر گروه: بهمن فخرایی

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه واحد بروجرد

مدیر پژوهشی مرکز علمی کاربردی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان

مسئول کارآفرینی و کسب کار مرکز علمی کاربردی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان