حسابداری صنعتی

 لیست دروس رشته حسابداری صنعتی مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته :حسابداری تولیدی و صنعتی    مقطع  : کاردانی
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ ریاضی پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۲ زبان پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۳ اقتصادخرد ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۴ حقوق بازرگانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۵ مبانی سازمان ومدیریت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۶ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۷ حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ اصلی
۸ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
جمع کل ۱۸ ۲ ۲۰ ۲۰ واحد
ترم دوم ۱ اقتصادکلان ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه اقتصادخرد
۲ حسابداری شرکت های غیرسهامی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ اصلی حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
۳ ریاضیات وکاربرد آن درحسابداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۴ اصول حسابرسی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
۵ مدیریت اسنادوگزارش نویسی مالی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مبانی سازمان ومدیریت
۶ کاربردفناوری اطلاعات درارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ زبان خارجه ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۸ مهارت ها وقوانین کسب وکار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع کل ۱۵ ۳ ۱۸ ۱۸ واحد
ترم سوم ۱ روش های آماری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی ریاضیات وکاربردآن درحسابداری
۲ حسابداری بهای تمام شده ۱ ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
۳ مدیریت مالی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
۴ حسابداری شرکت های سهامی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
۵ تحقیق درعملیات ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی ریاضیات وکاربردآن درحسابداری
۶ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ کاربردرایانه درحسابداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۹ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
جمع کل ۱۳ ۷ ۲۰  ۲۰ واحد
ترم چهارم ۱ زبان تخصصی تولیدی وصنعتی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی زبان خارجی
۲ مدیریت تولید ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری بهای تمام شده ۱
۳ حسابداری بهای تمام شده ۲ ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری بهای تمام شده ۱
۴ حسابداری مدیریت ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری بهای تمام شده ۱
۵ اصول تنظیم وکنترل بودجه تولیدی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری بهای تمام شده ۱
۶ پروژه صنعتی ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی پس از۵۰واحد
۷ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ خدمات الکترونیک ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع کل ۱۰ ۷ ۱۷ ۱۷ واحد