عمران

 لیست دروس رشته عمران -نگهداری ومرمت ساختمان مقطع کاردانی

 

مجموعه دروس پیشنهادی رشته : عمران          مقطع  : کاردانی        ورودی :        سال تحصیلی :     ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد ساعت نوع درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۲ ریاضیات وحسابداری ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۳ مصالح ساختمانی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۴ ترسیم فنی ونقشه کشی ساختمان ۲ ۲ ۹۶ ۹۶ پایه
۵ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۶ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ شیوه های برداشت ومستند سازی وارائه نقشه معماری ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۹۶ ۱۱۲ اصلی
۸ ریاضی پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پیش نیاز
۹ فیزیک پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پیش نیاز
جمع واحد ۱۵ ۵ ۲۰ ۲۰واحد
ترم دوم ۱ مصالح ساختمانی ۲ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مصالح ساختمانی ۱
۲ تاسیسات الکتریکی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی شیوه های برداشت ومستند سازی وارائه نقشه معماری
۳ تاسیسات مکانیکی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی شیوه های برداشت ومستند سازی وارائه نقشه معماری
۴ مقررات ملی ساختمان وبهینه سازی انرژی ومقررات زیر ساخت های شهری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۵ کاربرد فن آوری اطلاعات در ارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۶ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ کار آفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۸ زبان خارجی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۹ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع واحد ۱۲ ۴ ۱۶ ۱۶واحد
ترم سوم ۱ کارگاه تاسیسات مکانیکی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی تاسیسات مکانیکی
۲ کارگاه تاسیسات الکتریکی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی تاسیسات الکتریکی
۳ ایستایی ومقاومت مصالح ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ اصلی ریاضیات وحسابداری
۴ عناصروجزئیات ساختمانی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ اصلی مصالح ساختمانی و تاسیسات الکتریکی
۵ گزارش نویسی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۶ ایمنی و بهداشت محیط کار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ کارگاه ساختمان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی مصالح ساختمانی ۲
۸ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ آشنایی با کاربرد نرم افزارها ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی ترسیم فنی و نقشه کشی ساختمان
جمع واحد ۱۶ ۴ ۲۰ ۲۰واحد
ترم چهارم ۱ متره و برآورد ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی عناصر و جزئیات ساختمانی
۲ نگهداری برنامه ریزی وکنترل پروژه ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی عناصر و جزئیات ساختمانی
۳ محوطه سازی و فضای سبز ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی شیوه های برداشت ومستند سازی وارائه نقشه معماری
۴ بررسی وشناسایی ساختمانی و سازه ای ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی عناصر و جزئیات ساختمانی
۵ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۶ کارورزی۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار کارورزی ۱
 ۷ قوانین و مقررات تملک آپارتمان-انواع قراردادها ومجوز های ساختمانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی ترم آخر
۸ زبان تخصصی فنی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی زبان خارجه
۹ آشنایی با آسیب شناسی عمومی ,سوانح و استحکام بخشی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ تخصصی ایستایی ومقاومت مصالح
جمع واحد ۱۴ ۵ ۱۹ ۱۹واحد