برق صنعتی

 لیست دروس رشته برق صنعتی مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته : برق صنعتی  مقطع  : کاردانی      ورودی :                  سال تحصیلی        ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع  درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ پایه
۲ کارگاه مبانی کامپیوتروبرنامه سازی - ۱ ۱ - ۴۸ ۴۸ پایه
۳ فیزیک پیش ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ جبرانی
۴ کارگاه عمومی برق - ۱ ۱ - ۴۸ ۴۸ اصلی
۵ فارسی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ عمومی
۶ اندیشه اسلامی ۱ ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ عمومی
۷ ریاضی پیش ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ جبرانی
۸ کاربینی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ کاردرمحیط
۹ ریاضی عمومی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ پایه
۱۰ فیزیک الکتریسیته ومغناطیس ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ پایه
جمع کل ۱۶ ۳ ۱۹ ۱۹واحد
ترم دوم ۱ زبان خارجی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ عمومی
۲ ریاضی کاربردی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲  اصلی ریاضی عمومی مدارهای الکتریکی
۳ مدارهای الکتریکی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ اصلی فیزیک الکتریسیته ومغناطیس
۴ مدارهای منطقی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی
۵ اصول سیم کش روشنایی فنی ۲ - ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۶ کارگاه برق صنعتی - ۲ ۲ - ۹۶ ۹۶ تخصصی کارگاه عمومی برق
۷ کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۸ مبانی کنترل کیفیت ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۹ رسم فنی برق - ۱ ۱ - ۴۸ ۴۸ تخصصی
کارورزی ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط اولین تابستان
جمع کل ۱۶ ۳ ۱۹ ۱۹واحد
ترم سوم ۱ الکترونیک عمومی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی مدارهای الکتریکی
۲ زبان فنی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی زبان خارجی
۳ آزمایشگاه مدارمنطقی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ اصلی مدارمنطقی
۴ انتقال توزیع انرژی الکتریکی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی ماشین هایacوترازآزمایشگاه انتقال توزیع انرژی الکتریکی
۵ ماشین های dcومخصوص ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی ماشین های acوترانس
۶ ماشین های acوترانس ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ تخصصی مدارهای الکتریکی ماشین های dcومخصوص
۷ آزمایشگاه وانتقال توزیع انرژی الکتریکی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ تخصصی انتقال توزیع انرژی الکتریکی
۸ کارآفرینی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۹ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ اصلی مدارهای الکتریکی
۱۰ آزمایشگاه ماشین الکتریکی - ۱ ۱ - ۴۸ ۴۸ تخصصی        ماشین ac ومخصوص
۱۱ دانش خانواده وجمعیت ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ عمومی
۱۲ تربیت بدنی ۱ - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ عمومی
جمع کل ۱۵ ۵ ۲۰ ۲۰واحد
ترم چهارم ۱ آزمایشگاه الکترونیک عمومی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ اصلی الکترونیک عمومی
۲ رله وحفاظت ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی انتقال توزیع انرژی الکتریکی
۳ کارگاه plc - ۲ ۲ - ۹۶ ۹۶ تخصصی برنامه نویسی مدارمنطقی
۴ کارگاه سیم پیچی - ۱ ۱ - ۴۸ ۴۸ تخصصی ماشین های acوترانس
۵ الکترونیک صنعتی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی الکترونیک عمومی
۶ آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ تخصصی الکترونیک صنعتی
۷ اصول اندازه گیری الکتریکی وسنسورها ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی مدارهای الکتریکی
۸ اخلاق اسلامی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ عمومی
۹ ایمنی وبهداشت محیط کار ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۱۰ کارورزی ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط
جمع کل ۱۰ ۷ ۱۷ ۱۷واحد