برق صنعتی

 لیست دروس رشته برق صنعتی مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته : برق صنعتی  مقطع  : کاردانی      ورودی :                  سال تحصیلی        ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع  درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۲ کارگاه مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ پایه
۳ فیزیک پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۴ کارگاه عمومی برق ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ اصلی
۵ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۶ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ ریاضی پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۸ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ کاردرمحیط
۹ ریاضی عمومی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۱۰ فیزیک الکتریسیته ومغناطیس ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
جمع کل ۱۶ ۳ ۱۹ ۱۹واحد
ترم دوم ۱ زبان خارجی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۲ ریاضی کاربردی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲  اصلی ریاضی عمومی مدارهای الکتریکی
۳ مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ اصلی فیزیک الکتریسیته ومغناطیس
۴ مدارهای منطقی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ اصول سیم کش روشنایی فنی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۶ کارگاه برق صنعتی ۲ ۲ ۹۶ ۹۶ تخصصی کارگاه عمومی برق
۷ کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۸ مبانی کنترل کیفیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ رسم فنی برق ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی
کارورزی ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط اولین تابستان
جمع کل ۱۶ ۳ ۱۹ ۱۹واحد
ترم سوم ۱ الکترونیک عمومی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مدارهای الکتریکی
۲ زبان فنی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی زبان خارجی
۳ آزمایشگاه مدارمنطقی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ اصلی مدارمنطقی
۴ انتقال توزیع انرژی الکتریکی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی ماشین هایacوترازآزمایشگاه انتقال توزیع انرژی الکتریکی
۵ ماشین های dcومخصوص ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی ماشین های acوترانس
۶ ماشین های acوترانس ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ تخصصی مدارهای الکتریکی ماشین های dcومخصوص
۷ آزمایشگاه وانتقال توزیع انرژی الکتریکی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ تخصصی انتقال توزیع انرژی الکتریکی
۸ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ اصلی مدارهای الکتریکی
۱۰ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی        ماشین ac ومخصوص
۱۱ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۱۲ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
جمع کل ۱۵ ۵ ۲۰ ۲۰واحد
ترم چهارم ۱ آزمایشگاه الکترونیک عمومی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ اصلی الکترونیک عمومی
۲ رله وحفاظت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی انتقال توزیع انرژی الکتریکی
۳ کارگاه plc ۲ ۲ ۹۶ ۹۶ تخصصی برنامه نویسی مدارمنطقی
۴ کارگاه سیم پیچی ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی ماشین های acوترانس
۵ الکترونیک صنعتی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی الکترونیک عمومی
۶ آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ تخصصی الکترونیک صنعتی
۷ اصول اندازه گیری الکتریکی وسنسورها ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مدارهای الکتریکی
۸ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ ایمنی وبهداشت محیط کار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۱۰ کارورزی ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط
جمع کل ۱۰ ۷ ۱۷ ۱۷واحد