بازاریابی

لیست دروس رشته بازاریابی مقطع کاردانی

 

مجموعه دروس پیشنهادی رشته   :بازاریابی    مقطع  : کاردانی      ورودی :            سال تحصیلی         ۹۴-۱۳۹۳     
ترم ردیف نام درس تعداد واحد ساعت نوع درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ اصول ومهارت های حسابداری ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۲ مهارتهای فناوری اطلاعات وارتباطات ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ پایه
۳ آمار دربازاریابی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۴ اصول بازاریابی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۶ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش درمحیط کار
۸ زبان پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پیش نیاز
۹ مدیریت عمومی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
جمع واحد ۱۷ ۲ ۱۹ ۱۹واحد
ترم دوم ۱ مبانی اقتصاد و کارآفرینی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ اصلی
۲ آشنایی باسیستم های مدیریت کیفیت ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ اصلی
۳ روانشناسی عمومی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۴ بازارشناسی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۵ کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۶ زبان خارجی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۷ بازاریابی ومدیریت بازار ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۸ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش درمحیط کار اولین تابستان
جمع واحد ۱۴ ۳ ۱۷ ۱۷واحد
ترم سوم ۱ مشتری مداری ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ تخصصی
۲ بازاریابی ومدیریت بازار ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۳ زبان تخصصی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی زبان خارجه
۴ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۵ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارتهای مشترک
۶ مستندسازی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارتهای مشترک
۷ تجارت الکترونیک ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مهارتهای فناوری اطلاعات وارتباطات
۸ اخلاق کار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۹ بازاریابی الکترونیکی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
جمع واحد ۱۶ ۳ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ فنون فروش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۲ زنجیره تامین ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۳ طراحی وچیدمان فروشگاه ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۴ افکارسنجی مشتری ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ تخصصی
۵ تبلیغات بازاریابی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۶ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ مهارت وقوانین کسب وکار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارتهای مشترک
۸ تربیت بدنی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش درمحیط کار
جمع واحد ۱۲ ۶ ۱۸ ۱۸واحد