حسابداری مالی

لیست دروس رشته حسابداری مالی مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته  :حسابداری مالی   مقطع   :کاردانی      ورودی :         سال تحصیلی         ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ ریاضی پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۲ زبان پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۳ اقتصادخرد ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۴ حقوق بازرگانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۵ مبانی سازمان ومدیریت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۶ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش درمحیط
۷ حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۸ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
جمع کل ۱۸ ۲ ۲۰ ۲۰واحد
ترم دوم ۱ اقتصادکلان ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه اقتصادخرد
۲ حسابداری شرکت های غیرسهامی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ اصلی حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
۳ ریاضیات وکاربردآن درحسابداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی ریاضی مقدماتی
۴ اصول حسابرسی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
۵ مدیریت اسنادوگزارش نویسی مالی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مبانی سازمان مدیریت-فارسی
۶ کاربردفناوری اطلاعات درارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ زبان خارجی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۸ مهارت هاوقوانین کسب وکار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش درمحیط اولین تابستان
جمع کل ۱۵ ۳ ۱۸ ۱۸واحد
ترم سوم ۱ روش های آماری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی ریاضیات وکاربردآن درحسابداری
۲ کاربردرایانه درحسابداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی کاربردفناوری اطلاعات درارتباطات
۳ حسابداری بهای تمام شده ۱ ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
۴ مدیریت مالی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
۵ حسابداری شرکت های سهامی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
۶ سیستم سفارشات خرید و انباری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی مبانی سازمان ومدیریت/حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
۷ تربیت بدنی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
جمع کل ۱۲ ۷ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ زبان تخصصی مالی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی زبان خارجی
۲ حسابداری مالیاتی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری شرکت های سهامی
۳ حسابداری مالی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی حسابداری شرکت های سهامی
۴ حسابداری پیمانکاری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری بهای تمام شده ۱
۵ اصول تنظیم وکنترل بودجه موسسات خدماتی وبازرگانی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی حسابداری شرکت های سهامی
۶ پروژه مالی ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی پس از۵۰واحد
۷ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ خدمات الکترونیک ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارورزی ۲ . ۲ ۲ . ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش درمحیط
جمع کل ۱۱ ۷ ۱۸ ۱۸واحد