مدیریت امور اداری

لیست دروس رشته مدیریت امور اداری مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته : امور اداری    مقطع  : کاردانی      ورودی :                  سال تحصیلی     ۹۴-۱۳۹۳     
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ زبان پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پیش نیاز
۲ ریاضیات پایه ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۳ فنون اداری ۱ ۱ ۱۶ ۱۶ اصلی
۴ اصول حسابداری ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ پایه
۵ مبانی سازمان ومدیریت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۶ حقوق اداری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۷ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ کاردرمحیط
۸ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
جمع کل ۱۶ ۲ ۱۸ ۱۸واحد
ترم دوم ۱ اصول بازرگانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مبانی سازمان ومدیریت
۲ مدیریت رفتارسازمانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مبانی سازمان ومدیریت
۳ اصول حسابداری دولتی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۴ اصول انعقادقراردادوپیمانکاری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی اصول حسابداری
۵ مقررات وروش های جاری اموراداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۶ آمارکاربردی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۷ زبان خارجی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۸ کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ اخلاق حرفه ای ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۱۰ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط اولین تابستان
جمع کل ۱۶ ۳ ۱۹ ۱۹واحد
ترم سوم ۱ مدیریت منابع انسانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی اصول حسابداری دولتی
۲ مبانی بازاریابی وخرید ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی مبانی سازمان ومدیریت
۳ اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ تخصصی اصول حسابداری دولتی
۴ کارسنجی وتجربه وتحلیل روش ها ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۶۴ ۹۶ تخصصی
۵ قوانین ومقررات وزارت وسازمان های تابعه ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۶ سیستم های انبارداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۷ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
جمع کل ۱۴ ۵ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ زبان تخصصی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ تخصصی زبان خارجی
۲ اصول برنامه ریزی وکنترل پروژه ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۶۴ ۹۶ تخصصی
۳ کاربرد کامپیوترونرم افزارهای تخصصی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۶۴ ۹۶ تخصصی
۴ سرپرستی ومدیریت کارآمد ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۵ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۶ مستندسازی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط تابستان
جمع کل ۱۲ ۵ ۱۷ ۱۷واحد