طراحی دوخت

لیست دروس رشته طراحی و دوخت مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته :دوخت وتکنولوژی لباس  مقطع  : کاردانی  ورودی :           سال تحصیلی     ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۲ اندیشه اسلامی۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۳ فلسفه پوشش اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۴ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۵ پارچه شناسی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۶ مبانی رنگ ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۷ آناتومی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۸ پایه و اصول الگوسازی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۹ پایه و اصول دوخت ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
جمع کل ۱۲ ۶ ۱۸ ۱۸واحد
ترم دوم ۱ تکنیک رنگ در طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی مبانی رنگ
۲ الگوسازی رایانه ای لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی پایه و اصول الگوسازی
۳ الگوسازی برای تولید ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی پایه و اصول الگوسازی
۴ دوخت لباس خانه بانوان ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی پایه اصول دوخت
۵ دوخت لباس خانه آقایان ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی پایه اصول دوخت
۶ زبان خارجه ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۷ الگوسازی لباس آقایان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی پایه و اصول الگوسازی
۸ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع کل ۹ ۸ ۱۷ ۱۷واحد
ترم سوم ۱ کاربرد ماشینهای دوخت و ابزار تکمیل لباس ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۲ طراحی لباس روی اندام ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۳ الگوسازی لباس بانوان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی پایه و اصول الگوسازی
۴ دوخت لباس اجتماع آقایان ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی پایه و اصول دوخت
۵ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۶ دانش خانواده و جمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ دوخت لباس اجتماع بانوان ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی پایه و اصول دوخت
جمع کل ۱۰ ۶ ۱۶ ۱۶واحد
ترم چهارم ۱ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۲ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۳ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۴ مهارت و قوانین کسب و کار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۵ دوخت لباس مجلسی بانوان ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی پایه واصول دوخت
۶ دوخت لباس مجلسی آقایان ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی پایه واصول دوخت
۷ خلاقیت در هنر ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۸ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع کل ۱۰ ۷ ۱۷ ۱۷واحد