مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی آموزشی

لیست دروس رشته کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته :مدیریت امور فرهنگی   مقطع  : کارشناسی
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع  درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ اقدام پژوهشی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۲ جامعه شناسی فرهنگی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ جبرانی
۳ سرپرستی مراکز فرهنگی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ جبرانی
۴ رسانه شناسی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ جبرانی
۵ سازمان هاومراکزفرهنگی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ جبرانی
۶ سوادهنری ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ پایه
۷ برنامه ریزی فرهنگی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۸ اندیشه۲ ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ جامعه شناسی هنری ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۱۰ کاربینی ۰ ۱ ۱ ۰ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
جمع کل ۱۳ ۶ ۱۹ ۱۹ واحد
ترم دوم ۱ مدیریت بازاریابی فرهنگی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ پایه نظریه های فرهنگی
۲ نظریه های فرهنگی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ پایه
۳ فناوری فرهنگی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی نظریه های فرهنگی
۴ اقتصادوفرهنگ ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ اصلی نظریه های فرهنگی
۵ رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی نظریه های فرهنگی
۶ شبکه های اجتماعی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی نظریه های فرهنگی
۷ دولت وبرنامه های فرهنگی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی نظریه های فرهنگی
۸ صنایع فرهنگی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ اصلی نظریه های فرهنگی
۹ آسیب شناسی فرهنگی واجتماعی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۱۰ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ عمومی
جمع کل ۱۵ ۵ ۲۰ ۲۰واحد
تابستان ۱ کارورزی ۱ ۲ ۰ ۲۴۰ ۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
ترم سوم ۱ قوانین ومقررات درحوزه فرهنگ ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ تخصصی
۲ سوادرسانه ای ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۳ کارگاه گزارش نویسی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۴ تغییرات اجتماعی وفرهنگی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۵ خانواده و فرهنگ ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ تخصصی
۶ تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ عمومی
۷ نمادونشانه شناسی فرهنگ ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۸ اصول وفنون مذاکره ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ مهارت مشترک
۹ حقوق شهروندی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
جمع کل ۱۳ ۵ ۱۸ ۱۸ واحد
ترم چهارم ۱ زبان تخصصی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ اصلی
۲ برنامه ریزی اوقات فراغت ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۳ برنامه ریزی آموزشی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۴ تفسیرموضوعی قرآن ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ عمومی
۵ مدیریت کسب و کاروبهره وری ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ مهارت مشترک
۶ مدیریت مراکزوسازمانهای فرهنگی ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۰ ۳۲ مهارت مشترک
۷ تربیت بدنی ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ کارورزی ۰ ۲ ۲ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع کل ۱۰ ۵ ۱۵ ۱۵واحد