مهندسی فناوری اطلاعات،فناوری اطلاعات

لیست دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی

 

مجموعه دروس پیشنهادی رشته  :مهندسی فنآوری اطلاعات     مقطع   :کارشناسی   ورودی : ل تحصیلی  ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد ساعت نوع درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ کاربینی ۰ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۲ مبانی فنآوری اطلاعات ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ جبرانی
۳ پایگاه داده ها ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۴ ساختمان داده ها والگوریتم ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۵ مبانی امنیت شبکه ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ جبرانی
۶ ریاضیات مهندسی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۷ طراحی الگوریتم ها ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ پایه
۸ برنامه سازی شی گرا ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۹ اندیشه اسلامی ۲ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۱۰ ورزش ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
جمع واحد ۱۲ ۶ ۱۸ ۱۸واحد
ترم دوم ۱ برنامه سازی تحت وب ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ اصلی برنامه سازی شی گرا
۲ مهندسی نرم افزار ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ اصلی طراحی الگوریتم ها
۵ بانک اطلاعات کاربردی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۳ ریاضیات گسسته ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۳ مدیریت فناوری اطلاعات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۴ تجارت الکترونیکی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ انقلاب اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۶ مهارتهای مسئله یابی وتصمیم گیری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع واحد ۱۵ ۳ ۱۸ ۱۸واحد
ترم سوم ۱ خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی تجارت الکترونیکی
۲ پیاد سازی مدل های تجارت الکترونیک ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی تجارت الکترونیکی و برنامه سازی تحت وب
۳ طراحی وپیاده سازی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی
۴ مدیریت ارتباط با مشتری ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی تجارت الکترونیکی و برنامه سازی تحت وب
۵ سیستم های اطلاعات مدیریت ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۴۸ ۸۰ تخصصی مهندسی نرم افزار
۶ مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی
۷ تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
 ۸ اصول وفنون مذاکره ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
جمع واحد ۱۵ ۵ ۲۰ ۲۰واحد
ترم چهارم ۱ نمایه سازی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۲ هوش مصنوعی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی طراحی الگوریتم ها
۳ سیستم های خبره ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی
۴ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
۵ پروژه فناوری اطلاعات ۳ ۳ ۱۴۴ ۱۴۴ تخصصی
۶ کنترل پروژه ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع واحد ۱۲ ۷ ۱۹ ۱۹واحد