آرایش زنانه

لیست دروس رشته آرایش زنانه مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته   :آرایش زنانه       مقطع  :  کاردانی     ورودی :          سال تحصیلی        ۱۳۹۴-۱۳۹۳   
ترم ردیف نام درس تعداد واحد ساعت نوع درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ شیمی وفرآوردهای بهداشتی پوست ومو ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ پایه
۲ ایمنی وبهداشت فردی ومحیط کار ۲ . ۲ ۳۲ . ۳۲ پایه
۳ فیزیو لوژی پوست ومو ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۴ تاریخچه آرایش وپیرایش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۵ سرپرستی سالن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۶ مبانی آرایش وپیرایش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۷ فارسی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۸ اندیشه  اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ محیط کار
جمع کل ۱۵ ۳ ۱۸ ۱۸واحد
ترم دوم ۱ مهارتهای ارتباطی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۲ روان شناسی عمومی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۳ اصول سرپرستی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۴ کارگاه آرایش وطراحی مو ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی فیزیولوژی پوست ومو
۵ گریم وزیبایی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی مبانی آرایش وپیرایش
۶ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ آناتومی چهره وسر ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۸ کارگاه براشینگ ۱ ۱ ۶۴ ۶۴ تخصصی مبانی آرایش وپیرایش
۹ کارگاه رنگ آمیزی مو ۱ ۱ ۶۴ ۶۴ تخصصی مبانی آرایش وپیرایش
۱۰ فرم مو ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۱۱ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش درمحیط کار اولین تابستان
جمع کل ۸ ۸ ۱۶ ۱۶واحد
ترم سوم ۱ اخلاق حرفه ای ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۲ آرگونومی وچیدمان محیط کار ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۳ زبان تخصصی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی زبان خارجه
۴ احکام فقهی درمراقبت زیبایی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۶ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ کارگاه روشهای ویتامینه واحیائ مو ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی فیزیولوژی پوست ومو
۸ کارگاه دکلره وبیرنگ کردن مو ۲ ۲ ۹۶ ۹۶ تخصصی کارگاه رنگ آمیزی مو
۹ کارگاه آرایش وطراحی چهره ۲ ۲ ۹۶ ۹۶ تخصصی گریم وزیبایی
۱۰ کارآفرینی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
جمع کل ۱۳ ۶ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۲ روان شناسی رنگ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۳ عکاسی چهره ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی آناتومی چهره وسر
۴ هویت ایرانی اسلامی درزیبایی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ کارگاه مراقبت ناخن ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی
۶ خدمات الکترونیک ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ کاربردرایانه درآرایش وپیرایش ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۸ الگوخوانی مدل آرایش وپیرایش ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۹ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش درمحیط کار
جمع کل ۱۱ ۶ ۱۷ ۱۷واحد