کارشناسی حسابداری مالی-حسابداری مالی

لیست دروس رشته حسابداری مالی مقطع کارشناسی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته  : حسابداری  مالی   مقطع  :  کارشناسی
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع درس پیش نیاز           هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ ریاضیات وکاربردآن درحسابداری ۲ ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۲ مدیریت  مالی  پیشرفته ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۳ حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ جبرانی
۴ حسابداری شرکتهای غیر دولتی ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ جبرانی
۵ حسابداری مالی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ جبرانی
۶      اندیشه اسلامی ۲ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۸ کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ اصلی
۹ حقوق بازرگانی پیشرفته ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
جمع کل ۱۱ ۸ ۱۹ ۱۹واحد
ترم دوم ۱ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مدیریت  مالی  پیشرفته
۲ پژوهش عملیات۱ ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه ریاضیات وکاربردآن درحسابداری ۲
۳ آماروکاربردآن درحسابداری ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه ریاضیات وکاربردآن درحسابداری ۲
۴ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۵ زبان تخصصی مالی ۱ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۶ مهارت های مسئله یابی وتصمیم گیری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ سیستم های اطلاعات حسابداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۸ برنامه ریزی توسعه ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۹ اخلاق حرفه ای درتجارت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی حقوق بازرگانی پیشرفته
۱۰ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع کل ۱۵ ۳ ۱۸ ۱۸واحد
ترم سوم ۱ پژوهش عملیات ۲ ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی پژوهش عملیاتی ۱
۲ بازارپول سرمایه ۱ ۱ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی مبانی مدیریت سرمایه گذاری
۳ روش تحقیق درحسابداری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی آماروکاربردآن درحسابداری
۴ تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته
۵ حسابداری مالی پیشرفته ۱ ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی مبانی مدیریت سرمایه گذاری
۶ تاریخ وفرهنگ تمدن اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ تجارت الکترونیک ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته
۸ مدیریت منابع انسانی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ حسابداری منابع انسانی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
جمع کل ۱۳ ۶ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ حسابداری مالی پیشرفته۲ ۲ ۱ ۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
۲ زبان تخصصی مالی۲ ۱ ۱ ۱۶ ۱۶ تخصصی زبان تخصصی مالی ۱
۳ تفسیرموضوعی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۴ مدیریت بانکداری وبیمه ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی مبانی مدیریت سرمایه گذاری
۵ مباحث جاری درحسابداری مالی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
۶ کاربرداستانداردهای حسابداری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
۷ حسابداری تلفیقی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
۸ روانشناسی کار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ پروژه مالی ۱ ۱ ۴۸ ۴۸ تخصصی
۱۰ ورزش ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۱۱ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع کل ۱۵ ۵ ۲۰ ۲۰واحد