مدیریت کسب و کار

لیست دروس رشته مدیریت کسب و کار مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته  : مدیریت کسب وکار   مقطع   :کاردانی      ورودی :           سال تحصیلی        ۹۴-۱۳۹۳       
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع  درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ زبان پیش ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ جبرانی
۲ ریاضی پیش ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ جبرانی
۳ اصول علم اقتصاد ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ پایه
۴ اصول حسابداری ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ پایه
۵ کسب وکارازدیدگاه اسلام ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ پایه
۶ مشتری مداری ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی
۷ کاربینی - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۸ اندیشه اسلامی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ عمومی
جمع کل ۱۹ ۱ ۲۰ ۲۰واحد
ترم دوم ۱ آمار ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ پایه
۲ قوانین ومقررات عمومی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ اصلی
۳ قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی آن ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ اصلی
۴ مبانی سازمان ومدیریت ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی
۵ نقش وجایگاه واحدهای صنفی کوچک ومتوسط ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی
۶ زبان خارجی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ عمومی
۷ کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۸ اخلاق حرفه ای ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع کل ۱۹ ۱۹ ۱۹واحد
ترم سوم ۱ سرپرستی واحدهای کسب و کار ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی مبانی سازمان ومدیریت
۲ مدیریت بازاریابی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی اصول علم اقتصاد
۳ قوانین ومقررات ایمنی وبهداشتی درواحدهای صنفی ۳ - ۳ ۴۸ - ۴۸ اصلی
۴ مقررات استاندارد وکنترل کیفیت ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ اصلی
۵ خریدوفروش الکترونیکی ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی کاربردفناوری اطلاعات درارتباطات
۶ اصول ومبانی زنجیره وتامین ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی
۷ تربیت بدنی ۱ - ۱ ۱ - ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ دانش خانواده وجمعیت ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ عمومی
۹ مهارت هاوقوانین کسب وکار ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
جمع کل ۱۴ ۵ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ زبان تخصصی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ تخصصی زبان خارجی
۲ فنون فروش ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی مدیریت بازاریابی
۳ طراحی وچیدمان فروشگاه ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۹۶ ۱۱۲ تخصصی مدیریت بازاریابی
۴ پروژه - ۲ ۲ - ۹۶ ۹۶ تخصصی
۵ برنامه ریزی وطراحی کسب وکار - ۱ ۱ - ۶۴ ۶۴ تخصصی مهارت هاوقوانین کسب و کار
۶ خدمات الکترونیک ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ مهارت مشترک
۷ اخلاق اسلامی ۲ - ۲ ۳۲ - ۳۲ عمومی
۸ کارورزی۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع کل ۸ ۸ ۱۶ ۱۶ واحد