مدیریت کسب و کار

لیست دروس رشته مدیریت کسب و کار مقطع کاردانی

مجموعه دروس پیشنهادی رشته  : مدیریت کسب وکار   مقطع   :کاردانی      ورودی :           سال تحصیلی        ۹۴-۱۳۹۳       
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع  درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ زبان پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۲ ریاضی پیش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ جبرانی
۳ اصول علم اقتصاد ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۴ اصول حسابداری ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ پایه
۵ کسب وکارازدیدگاه اسلام ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۶ مشتری مداری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۷ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
۸ اندیشه اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
جمع کل ۱۹ ۱ ۲۰ ۲۰واحد
ترم دوم ۱ آمار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ پایه
۲ قوانین ومقررات عمومی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ اصلی
۳ قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی آن ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ اصلی
۴ مبانی سازمان ومدیریت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ نقش وجایگاه واحدهای صنفی کوچک ومتوسط ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۶ زبان خارجی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ عمومی
۷ کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۸ اخلاق حرفه ای ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع کل ۱۹ ۱۹ ۱۹واحد
ترم سوم ۱ سرپرستی واحدهای کسب و کار ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی مبانی سازمان ومدیریت
۲ مدیریت بازاریابی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی اصول علم اقتصاد
۳ قوانین ومقررات ایمنی وبهداشتی درواحدهای صنفی ۳ ۳ ۴۸ ۴۸ اصلی
۴ مقررات استاندارد وکنترل کیفیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ خریدوفروش الکترونیکی ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ تخصصی کاربردفناوری اطلاعات درارتباطات
۶ اصول ومبانی زنجیره وتامین ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی
۷ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ دانش خانواده وجمعیت ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۹ مهارت هاوقوانین کسب وکار ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
جمع کل ۱۴ ۵ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ زبان تخصصی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تخصصی زبان خارجی
۲ فنون فروش ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی مدیریت بازاریابی
۳ طراحی وچیدمان فروشگاه ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۹۶ ۱۱۲ تخصصی مدیریت بازاریابی
۴ پروژه ۲ ۲ ۹۶ ۹۶ تخصصی
۵ برنامه ریزی وطراحی کسب وکار ۱ ۱ ۶۴ ۶۴ تخصصی مهارت هاوقوانین کسب و کار
۶ خدمات الکترونیک ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۷ اخلاق اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۸ کارورزی۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار
جمع کل ۸ ۸ ۱۶ ۱۶ واحد