طراحی پوشاک و لباس

لیست دروس رشته طراحی پوشاک و لباس مقطع کارشناسی

 

مجموعه دروس پیشنهادی رشته  :طراحی پوشاک مقطع  :  کارشناسی            ورودی :            سال تحصیلی          ۹۴-۱۳۹۳
ترم ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع  درس پیش نیاز هم نیاز
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
ترم اول ۱ آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات برش و دوخت ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۲ الگوسازی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ جبرانی
۳ تکنیک های دوخت ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ جبرانی
۴ طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ جبرانی
۵ طراحی آناتومی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ جبرانی
۶ اندیشه اسلامی۲ ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۸ سیر تحول پوشاک در ایران ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۹ کاربرد نرم افزار طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۱۰ کاربینی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ آموزش در محیط کار
جمع کل ۱۰ ۹ ۱۹ ۱۹واحد
ترم دوم ۱ کاربرد نرم افزار الگوسازی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی
۲ شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ پایه
۳ راه اندازی و سرپرستی  کارگاه تولید و دوخت لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ اصلی آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات
۴ آشنایی با طراحان مد و لباس ۲ ۰ ۲ ۳۲ ۳۲ اصلی
۵ الگوسازی و دوخت حجمی ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ اصلی
۶ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۷ شناخت و بررسی ویژگی های لباس مشاغل ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی سیر تحول پوشاک در ایران
۸ مدیریت کسب و کار و بهره وری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ کارگاه طراحی و مدل سازی لباس اجتماع مردان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۱۰ کارورزی ۱ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار اولین تابستان
جمع کل ۱۲ ۷ ۱۹ ۱۹واحد
ترم سوم ۱ برندسازی و نمایش زنده لباس ۱ ۲ ۳ ۱۶ ۶۴ ۸۰ اصلی
۲ کارگاه الگوسازی و دوخت لباس اجتماع مردان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی الگوسازی و دوخت حجمی
۳ کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی ایران در طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۴ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
۵ کارگاه طراحی لباس با الهام از لباسهای سنتی و تاریخی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی
۶ کارگاه طراحی و مدل سازی اجتماع زنان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی الگوسازی و دوخت حجمی
۷ کارگاه طراحی و دوخت لباس اداری و خدمات ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی سیر تحول پوشاک در ایران
۸ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۹ تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ عمومی
جمع کل ۱۲ ۷ ۱۹ ۱۹واحد
ترم چهارم ۱ کاربرد نماها و نقوش ایرانی و سنتی در طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۲ کارگاه طراحی و دوخت لباس تشریفات ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی سیر تحول پوشاک در ایران
۳ کارگاه طراحی و دوخت لباس صنعتی و کارگری ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۴۸ ۶۴ تخصصی سیر تحول پوشاک در ایران
۴ تربیت بدنی ۲ ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ عمومی
۵ مدیریت مراکز و سازمان های هنری ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ مهارت مشترک
۶ الگوسازی و دوخت لباس اجتماع زنان ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی الگوسازی و دوخت حجمی
۷ کاربرد چاپ در طراحی لباس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۸ کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ تخصصی
۹ کارورزی ۲ ۲ ۲ ۲۴۰ ۲۴۰ آموزش در محیط کار تابستان
جمع کل ۸ ۹ ۱۷ ۱۷واحد