پرسنل پشتیبانی

سمت: تاسیسات و تدارکات عکس
نام هادی
نام خانوادگی رحیمی
ایمیل
تلفن : …. داخلی : ….  ۰۱۷۳۲۱۴۶۲۸۰-۱۱۴
رشته و مدرک(ازکارشناسی تا کنون) دیپلم
اتاق پشتیبانی
رزومه
تالیفات