مدیر پشتیبانی

مت: مدیر پشتیبانی عکس
نام محمد
نام خانوادگی عامری
ایمیل
تلفن : …. داخلی : ….  ۰۱۷۳۲۱۴۶۲۸۰-۱۱۴
رشته و مدرک(ازکارشناسی تا کنون) کارشناسی فناوری اطلاعات
اتاق پشتیبانی
رزومه
تالیفات