سند چشم انداز

سند چشم انداز معاونت اداری و مالی

اهداف وبرنامه

۱-برنامه ریزی منابع انسانی اشتغال و ادامه کار پرسنل ساعی و متعهد ، تعدیل نیروی اضافی با بهره وری پائین ، هدف کاهش هزینه های منابع انسانی، کمک به مدیریت در بخش هزینه های آموزشی خواهد بود.

۲- برآورد کمبودها و گام برداشتن در راه اصلاح کلیه امورات اداری ومالی با صرفه جوئی کامل و مهار نمودن هزینه های اضافی مرکز

۳- برنامه ریزی در بهبود فرآیند کاری جهت پیش برد اهداف علمی و آموزشی مرکز

۴- فراهم نمودن ابزار لازم برای ارزیابی و ایجاد  اقدامات و سیاست های کلی برنامه منابع انسانی جانشین (علمی وتجربی)

۵- ارتقاء بهروری و کیفیت کاری پرسنل در طول روز

۶- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت منابع  انسانی مرکز با توجه به اینکه پیشرفت کار در هر سازمان قائل به پرسنل آموزش دیده و با تجربه می باشد

۷-  تکریم ارباب رجوع و نظارت بر حسن اجرای کار محوله به پرسنل

۸- ایجاد بستر مناسب برای پیش برد امور آموزشی ، رفاهی، فرهنگی، ورزشی دانشجویان و کارکنان

۹- تامین و پیش بینی اعتبار لازم برای تجهیز فضای آموزشی مطلوب ، سرویس دهی مناسب و تهیه امکانات لازم از محل درآمد در ارتقای کمی وکیفی امورات مرکز با صرفه جوئی کامل سهم انکارناپذیر این بخش می باشد

۱۰- دریافت به موقع شهریه دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی طبق بخشنامه سازمان

۱۱- بررسی پرونده های مالی  دانشجویان و تسویه حساب قبل از امتحانات هر ترم

۱۲- پرداخت کلیه حقوق انتفاعی دولت ، مطالبات اشخاص حقوقی وحقیقی ، حقوق ومزایای پرسنل و مدرسین

۱۳- بررسی دریافت و پرداختهای مالی مرکز و ثبت کلیه عملیات در دفاتر قانونی و ارائه تراز مالی و اظهارنامه  مالیاتی در پایان دوره

۱۴- نگهداری کلیه پرونده های اداری پرسنل ، اوراق و اسناد اداری و مالی مرکز

۱۵- ایجاد و اجرای دبیرخانه بدون کاغذ ( اتوماسیون اداری)

۱۶- برنامه ریزی و ایجاد درآمد از محل توزیع و تولید و فروش محصولات هنری وصنعتی رشته ها و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان